Územní studie - Valdice

místo: Valdice - lokalita Z5
pořizovatel: Obec Valdice
koncept: 03/2015
územní studie: 07/2015

Řešené území o rozloze cca 7ha se nachází v jihozápadní části obce Valdice. Řešená plocha je navržena jako plocha pro bydlení v rodinných domech (dle ÚP). Návrh klade důraz na propojení se stávající urbanistickou strukturou Obce a s tím související průchodnost územím. Koncept řeší území jako obytnou zónu dle aktuálních tech. podmínek. Dalším cílem bylo vymezit životaschopné nové veřejné prostranství chápané jako přirozené lokální centrum s převážně relaxační a oddychovou funkcí. Návrh mohl vzniknout především díky osvícenému vedení Obce, které nechtělo urbanistické řešení této lokality podcenit a nespokojila se s běžným "typovým" řešením, které by nevyužívalo potenciál území.

Engine by bogan@post.cz