Koncept území 'Zbořeniště'

místo: Nová Paka
koncept/studie: 07/2015
spoluautor: M.Pyciak
spolupráce: L.Erban, M.Janoušková

Území "zbořeniště" vzniklo demolicí měst.domů v 2.pol. 20.stol. Širší centrum Paky bude řešeno ve velké arch.soutěži.Do doby realizace je třeba předmětné území zkultivovat."Zbořeniště" musí být kdykoliv připravené ke změně statusu na "staveniště" bez velkých ztrát. Proto je návrh co nejminimalističtější.Na zač.roku 2015 byla nainstalována geo-expozice (autor arch.F.Jeřábek).Úkolem studie je mj. vystavené prvky vhodně začlenit do celk.řešení a zlepšit reputaci expozice. Řešené území je očištěno od nevhodné zeleně v čele se vzrostlým smrkem,který bývá využíván jako vánoční strom.Ten bude nahrazen,jako v jiných městech,vždy dočasnou instalací jehličnanu do stojanu v prostoru Masarykova náměstí.Velmi důležitou složkou návrhu je INFORMACE. Na nových panelech bude pojednáno o historii místa,důvodech předkládaného řešení,příp. o možnostech budoucího využití.Cílem není vtisknout veřejnosti toto místo jako park,ale upozornit na jeho význam a povzbudit úvahy o bud.podobě,kterou bude bezesporu kvalitní městotvorná zástavba.

Engine by bogan@post.cz